Contributie
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

Contributie

Met vragen over uw lidmaatschap en/of contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie via e-mail: [email protected].

Voor betaling van uw contributie verzoeken wij u uitsluitend gebruik te maken van rekeningnummer NL35 ABNA 0626 1488 98 onder vermelding van uw lid- en factuurnummer. Dit bespoedigt een correcte verwerking van uw betaling en voorkomt onnodige aanmaningskosten.

De contributie hangt af van de leeftijdscategorie en het type lidmaatschap dat gewenst wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van de leeftijdscategorieën, zoals ook door de KNHB aangehouden. 

Leeftijdscategorie Groepsnaam Spelvorm Leeftijd* Geb.d. van Geb.d. tot
    Push Kicks 'n Sticks Spelenderwijs bewegen in de zaal 2-6 jaar  1-10-2012 30-9-2017
G-jeugd Push Kicks 'n Sticks Hockey/voetbal (buiten bij Push) 5 jaar 1-10-2013 30-9-2014
    Hockey (buiten bij Push) 5 jaar 1-10-2013 30-9-2014
F-jeugd Push Kicks 'n Sticks Hockey 6 jaar 1-10-2012 30-9-2013
  Drietallen 3-tal hockey 7 jaar 1-10-2011 30-9-2012
E-jeugd Zestallen 6-tal hockey 8 jaar 1-10-2010 30-9-2011
  Achttallen 8-tal hockey 9 jaar 1-10-2009 30-9-2010
D t/m A-jeugd D-elftallen 11-tal hockey 10-11 jaar 1-10-2008 30-9-2009
  C-elftallen   12-13 jaar 1-10-2006 30-9-2008
  B-elftallen   14-15 jaar 1-10-2004 30-9-2006
  A-elftallen   16-17 jaar 1-10-2002 30-9-2004
Senioren Jong senioren 11-tal hockey 18 t/m 21 1-10-1999 30-9-2001
  Senioren   > 21 jaar    30-9-1998
  Veteranen D   > 30 jaar    30-9-1989
  Veteranen H   > 35 jaar    30-9-1984


* peildatum is 1 oktober van elk seizoen waarover de contributie wordt vastgesteld.


Naast bovenstaande categorieën is er bij Push ook plaats voor aangepaste sporten:

LG Hockey (leden met een fysieke beperking) voor junioren vanaf 8 jaar en senioren vanaf 18 jaar.
G hockey (leden met een verstandelijke beperking) voor junioren vanaf 6 jaar.
E hockey (leden die afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel) voor junioren vanaf 6 jaar en senioren vanaf 18 jaar.

Voor seizoen 2019-2020 zijn de volgende bedragen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering:

   Contributie   Inschrijfgeld ** 
LG, G en E hockey  € 120,-   € 65,- 
Push Kicks 'n Sticks (zaal)  € 210,-   € 45,- 
G-jeugd  € 160,-   € 45,- 
F-jeugd  € 160,-   € 45,- 
E-jeugd  € 240,-   € 65,- 
D t/m A-jeugd  € 320,-   € 65,- 
Jong senioren  € 320,-   € 65,- 
Senioren  € 350,-   € 65,- 
Donderdagavond Dames  € 195,-   € 65,- 
Trimhockey  € 190,-   € 65,- 
Trainend lid senioren  € 190,-   € 65,- 
Trainend lid jong senioren  € 190,-   € 65,- 
Trainend lid studenten (Maandag) € 175,-  Nvt
Trainend lid E t/m A-jeugd  € 160,-   € 65,- 
Niet spelend lid € 100,-  Nvt 
Begunstiger  € 50,-   Nvt 

** oud-leden die zich weer aanmelden betalen geen inschrijfgeld

Tophockeytoeslag 

A en B-jeugd

€ 195,-

C en D-jeugd  (en 2e lijn)

€ 165,-    ( € 90,-)    

Zaalhockey

De zaalcontributie is afhankelijk van het aantal deelnemers, en de totale kosten voor zaalhuur en worden aan het begin van de zaalcompetitie bekend gemaakt op de site.

Gezinskortingen (verwerkt in nota)

De maximale gezinscontributie is vastgesteld op € 1250,00. 

Bericht inzake familiekorting van het bestuur (13 september 2019)

Er is veel verwarring bij de grotere gezinnen over de veranderingen die zijn doorgevoerd bij de familiekorting. De veranderingen staan al een tijd op push.nl.

Op de veranderingen zijn veel reacties binnengekomen, met name uit onwetendheid bij leden dat er iets veranderd is. Na de inningsronde van de contributies zal het bestuur van de vereniging de ontvangen reacties, die niet gaan over onbekendheid met de nieuwe regeling, verzamelen en bezien of een aanpassing van de familiekorting nodig is.

Wat in elk geval niet terug zal komen is dat al vanaf het tweede lid familiekorting zal worden toegepast.

Indien een aanpassing wordt doorgevoerd, wordt dit bij de betreffende leden pas achteraf verrekend. Hetgeen betekent dat de gefactureerde contributies onveranderd op tijd voldaan moeten worden.

namens het bestuur,

Dolf Hamming

Penningmeester BHV Push (waarnemend)


Tophockey toeslagen, inschrijfgeld en zaalhockey worden niet meegenomen in de berekening van de maximale gezinscontributie.

Relevante bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement

  1. Veldhockey: De contributie dient giraal op de rekening van de penningmeester te zijn ontvangen vóór 1 september c.q. één maand na toezending van de contributienota, indien het lidmaatschap aanvangt tijdens het seizoen.
  2. De contributie van de leden wordt in rekening gebracht aan het begin van het verenigingsjaar (juli/augustus). Het bestuur is bevoegd elektronische facturen uit te reiken op het door het lid opgegeven e-mail adres. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens. Op de site staat gepubliceerd wanneer de facturen worden verstuurd.
  3. De contributie wordt verplicht via automatische incasso geïnd. Hierbij kan gekozen worden voor betaling in één of vier termijnen. De eerste (en énige) termijn wordt geïnd in de maand augustus (op of omstreeks de laatste vrijdag van de maand) en/of vervolgens op of omstreeks de laatste vrijdag van september, oktober en november. Als een lidmaatschap aanvangt na 1 september worden de reeds vervallen te incasseren termijnen opgeteld bij de eerstvolgende, zodat uiterlijk per de laatste incassoronde in november de gehele contributie is voldaan. Bij aanmelding later in het seizoen beslist de penningmeester over het moment van incasso en is betaling in meerdere termijnen niet meer mogelijk De incasso wordt automatisch ingetrokken indien een lid tijdig heeft opgezegd en alle verschuldigde bedragen zijn betaald. Leden die niet per automatische incasso willen of kunnen betalen, moeten uiterlijk 1 september het hele bedrag betalen door zelfstandige overboeking. Indien een factuur wordt uitgereikt voor zelfstandige betaling wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Bij te late betaling, of indien de automatische incasso niet slaagt, wordt het contributiebedrag met € 25,- inningskosten verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor mislukte incassopogingen, foutieve bankrekeningen, foutieve e-mail of adresgegevens etc. waardoor de contributie niet op tijd door Push kan worden geïnd. Zie hiervoor ook de eigen verantwoordelijkheid van het lid om gegevens up-to-date te houden.
  5. Het lid is in verzuim door overschrijding van de bij facturering opgegeven betalingstermijn van 30 dagen. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
  6. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
  7. Indien enig verschuldigd contributiebedrag niet binnen 2 maanden na de vervaldatum is betaald heeft het bestuur het recht om het desbetreffende lid uit te sluiten van trainingen en/of wedstrijden. Het lid, alsmede de betrokken TC of commissie, zal over deze uitsluiting worden bericht. Deze sanctie staat los van het reeds hiervoor beschreven verzuim en de additionele kosten en boete.
  8. Een lid dat gedurende het seizoen door bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het Bestuur, niet in staat kan worden geacht spelend lid te zijn, kan maximaal 30% van het contributiebedrag teruggestort krijgen ; deze bijzondere omstandigheid moet uiterlijk voor 1 maart schriftelijk bij het bestuur kenbaar zijn gemaakt. 
  9. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, schorsing of royement, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.
  10. Opzegging ven het lidmaatschap kan enkel schriftelijk en bij de ledenadministratie. Dit kan bij voorkeur door persoonlijk in te loggen op de website, of via een e-mail naar de ledenadministratie. Een opzegging is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.